Hadis-i Şerif Veritabanı: Sorgulama Sonuçları


Sorgulama sonucunda 2189 kayıt bulundu.
Sayfalar: [<<] ... 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 ... [>>]
Fasıl: KİTÂBU'S-SALÂT
Konu:
Başlık: AYAĞA BİR ŞEY GİYİLMİŞ OLDUĞU HALDE NAMAZ KILMANIN CEVÂZINA DÂİR ENES (RADİYA'LLÂHU ANH) HADÎSİ
Ravi (r.a.): Enes b. Mâlik
Hadis: Şöyle demiştir: (Biz) Nebiyy-i Ekrem salla'llâhu aleyhi ve sellem ile birlikte namaz kılardık da bâzılarımız sıcağın şiddetinden dolayı (büründüğü) sevbin bir ucunu secde yerine yayardı.
Kayıt No.: 251

Fasıl: KİTÂBU'S-SALÂT
Konu:
Başlık: AYAĞA BİR ŞEY GİYİLMİŞ OLDUĞU HALDE NAMAZ KILMANIN CEVÂZINA DÂİR ENES (RADİYA'LLÂHU ANH) HADÎSİ
Ravi (r.a.): Enes b. Mâlik
Hadis: "Nebiyy-i Ekrem salla'llâhu aleyhi ve sellem, na'leyni ayağında namaz kılar mıydı?" diye sorulup. "Evet." cevâbını verdiği (sened-i muttasıl ile) rivâyet olunuyor.
Kayıt No.: 252

Fasıl: KİTÂBU'S-SALÂT
Konu: Mest üzerine mesh
Başlık: MESTLER ÜZERİNE MESHİN CEVÂZINA DÂİR CERÎR İBN-İ ABDİLLÂH HADÎSİ
Ravi (r.a.): Cerîr b. Abdullâh el-Becelî
Hadis: (Sened-i muttasıl ile) rivâyet olunuyor ki, (bir def'a) su döktükten sonra abdest aldı ve mestleri üzerine meshetti. Sonra kalkıp namaz kıldı. (Niçin böyle yaptın? diye) sordular. "Resûlu'llâh salla'llâhu aleyhi ve sellem'in böyle yaptığını gördüm (de onun için)." cevâbını verdi. Râvî der ki: Bu hadîs pek hoşlarına giderdi. Çünkü Cerîr (Sahâbe içinde) en son Müslümân olanlardan biridir.
Kayıt No.: 253

Fasıl: KİTÂBU'S-SALÂT
Konu: Secde şekli
Başlık: RESÛL-İ EKREM'İN NASIL SECDE ETTİKLERİNE DÂİR İBN-İ BUHAYNE RİVÂYETİ
Ravi (r.a.): Abdullâh b. Mâlik
Hadis: Şöyle demiştir: Nebiyy-i Ekrem salla'llâhu aleyhi ve sellem (edâ-i) salât (esnâsında secde) ederken koltuklarının aklığı görünecek derecede bâzûlarının arasını aç(ıp beden-i şerîfini yerden uzak tut)arlardı.
Kayıt No.: 254

Fasıl: KİTÂBU'S-SALÂT
Konu: Müslümana ta'n etmemek
Başlık: İSTİKBÂL-İ KIBLENİN FARZİYYETİNE DÂİR ENES HADÎSİ
Ravi (r.a.): Enes b. Mâlik
Hadis: Şöyle demiştir: Resûlu'llâh salla'llâhu aleyhi ve sellem buyurdu ki: "Her kim bizim (şu) kıldığımız namazı kılar, kıblemize karşı durur, kestiğimizi yerse; Allâh'ın, Resûlu'llâh'ın ahd ü emânını hak eden Müslüman işte odur. (Artık) Allâh'a (ve Resûlüne) karşı (öyle olan bir kimsenin) ahd ü emânına hiyânet etmeyiniz."
Kayıt No.: 255

Fasıl: KİTÂBU'S-SALÂT
Konu: Kâ'be'yi tavaf;Sa'y;Ulû'l-Emre itâat
Başlık: İSTİKBÂL-İ KIBLENİN FARZİYYETİNE DÂİR ENES HADÎSİ
Ravi (r.a.): Abdullâh b. Ömer
Hadis: (Sened-i muttasıl ile) mervîdir. Ravi'ye "Eğer bir kimse umre niyyetiyle Beyt-i Şerîf'i tavâf eder de Safâ ile Merve beyninde dolaşmaz (yâni sa'y etmez) se (ihramdan çıkıp) karısına mukarenet edebilir mi?" diye sorulmuş. O da şöyle cevap vermiş: Nebiyy-i Ekrem salla'llâhu aleyhi ve sellem (Umre için Mekke'yi teşrîfinde) Beyt-i Muazzam'ı yedi kere tavâf buyurdu ve Makâm (-ı İbrâhim)in arkasında iki rek'at namaz kılıp Safâ ile Merve arasında sa'y etti idi. Resûlu'llâh salla'llâhu aleyhi ve sellem sizin için güzel bir nümûnedir."
Kayıt No.: 256

Fasıl: KİTÂBU'S-SALÂT
Konu: Kıble
Başlık: KÂ'BE'NİN HER YÖNÜNÜN KIBLE OLDUĞUNA DÂİR İBN-İ ABBÂS HADÎSİ
Ravi (r.a.): Abdullâh b. Abbâs
Hadis: Şöyle demiştir: Nebiyy-i Ekrem salla'llâhu aleyhi ve sellem, Beyt(-i Muazzam'ın için)e girdiği zaman bütün (cihât ve) nevâhîsinde duâ buyurup çıkıncaya kadar namaz kılmadı. Çıkınca Kâ'be'nin önünde iki rek'at kıldı. Ve "Kıble işte budur." dedi.
Kayıt No.: 257

Fasıl: KİTÂBU'S-SALÂT
Konu: Mescid-i Aksâ'ya dönerek namaz
Başlık: RESÛL-İ EKREM (SALLA'LLÂHU ALEYHİ VE SELLEM) İN MEDÎNE'DE BİR MÜDDET BEYT-İ MAKDİS'E DOĞRU NAMAZ KILMASI
Ravi (r.a.): Berâ' b. Âzib
Hadis: Resûlu'llâh salla'llâhu aleyhi ve sellem'in (Medîne'de) on altı, yâhud on yedi ay Beytü'l-Makdis'e doğru namaz kıldıklarını rivâyet eder ki, bu (hadîs) evvelce geçmişti. (Rivâyetlerin) ikisi beyninde lâfzan tehâlüf vardır.
Kayıt No.: 258

Fasıl: KİTÂBU'S-SALÂT
Konu: Kıbleye dönmek
Başlık: SEFER ESNÂSINDA NÂFİLE NAMAZI HAYVAN ÜZERİNDE KILMANIN CEVÂZINA DÂİR CÂBİR HADÎSİ
Ravi (r.a.): Câbir b. Abdullâh
Hadis: Şöyle demiştir: Nebiyy-i Ekrem salla'llâhu aleyhi ve sellem (nâfile) namazı (seferde) devesi üstünde -deve nereye isterse teveccüh etsin- kılar, bir farz (namaz)ı niyyet buyurduğunda ise inip Kıble'ye dönderdi.
Kayıt No.: 259

Fasıl: KİTÂBU'S-SALÂT
Konu: Kıbleye dönmek;Namazda yanılmak;Sehiv secdesi
Başlık: SECDE-İ SEHV HAKKINDA ABDULLÂH İBN-İ MES'ÛD HADÎSİ
Ravi (r.a.): Abdullâh b. Mes'ûd
Hadis: Şöyle demiştir: (Bir def'a) Resûl-i Ekrem salla'llâhu aleyhi ve sellem (bize) namaz kıl(dır)dı. İbn-i Mes'ûd'dan rivâyet eden Alkame (b. Kays-i Nehal)den rivâyeten (hemşîre-zâdesi) İbrâhîm (b. Yezîd-i Nehal): "Amma (namazı) artık mı, eksik mi kıldırdı bilemiyorum." ded(ikten sonra İbn-i Mes'ûd'un lâfzını rivâyete dönerek ded)i ki: (Resûl-i Ekrem salla'llâhu aleyhi ve sellem) selâm verince biri ona: "Yâ Resûlâ'llâh, namaz hakkında yeniden (vahiy, falan gibi) bir şey mi geldi?" diye sordu. (Resûlu'llâh salla'llâhu aleyhi ve sellem): "(Yok) neden sordun?" deyince: "Yâ Resûlâ'llâh, şöyle böyle kıl(dır)dın da ondan." dediler. Bunun üzerine (aleyhi's-salâtü ve's-selâm Efendimiz hemen teşehhüd vaz'ını almak üzere) iki bacağını kıvırdı. Ve Kıble'ye karşı yönelip iki secde ettikten sonra selâm verdi. (Mübârek) yüzünü bize dönünce buyurdu ki: Namaz hakkında yeniden (vahiy, filân gibi) bir şey gelmiş olaydı (muhakkak) size (evvelce) haber verirdim. Lâkin ben de (nıhâyet) sizin gibi beşerim. Siz unuttuğunuz gibi (ben de) unuturum. (Bir şeyi) unuttuğum zaman (tesbîh ve sâire ile) bana hatırlatınız. İçinizden biri namazda şekkedecek olursa savâbı taharrî edip (savaptır diye verdiği karâra binâen) namazını tamamlasın. Sonra selâm verip ondan sonra da iki kere secde etsin.
Kayıt No.: 260

Sayfalar: [<<] ... 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 ... [>>]

[Menü] [Sorgu] [Tüm Kayıtlar] [Çıkış]