Hadis-i Şerif Veritabanı: Sorgulama Sonuçları


Sorgulama sonucunda 2189 kayıt bulundu.
Sayfalar: [<<] ... 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 ... [>>]
Fasıl: KİTÂBU MEVÂKÎTİ'S-SALÂT
Konu:
Başlık: İŞÂ'NIN TE'HÎRİ VE BUNA GÖRE KILINMA ZAMÂNI İLE İLGİLİ SAHÂBE'NİN KULLANDIĞI ELFÂZ VE BU BÂBDA FUKAHÂNIN İHTİLÂFI
Ravi (r.a.): Abdullâh b. Abbâs
Hadis: (Sened-i muttasıl ile) Ravi, Nebiyy-i Ekrem salla'llâhu aleyhi ve sellem'in (mübârek) elini başına koyması (keyfiyyetini) hikâye edip şöyle demiştir: (Resûlullâh salla'llâhu aleyhi ve sellem mübârek) parmaklarını biraz ayırdıktan sonra parmak uçlarını tepesi üzerine koydu. Sonra bitiştirip ve o hey'ette başının üzerine gezdirip tâ baş parmağı, yüz cihetinden kulak yumuşağına değinceye kadar (yukarıdan aşağı) tolununa ve sakalının kenarına (doğru indirdi.) Bunu böylece (tekrar tekrar yaparken de) ne betâat, ne acele gösteriyordu.
Kayıt No.: 341

Fasıl: KİTÂBU MEVÂKÎTİ'S-SALÂT
Konu: Hz. Peygamber'in mührü
Başlık: İŞÂ'NIN TE'HÎRİ VE BUNA GÖRE KILINMA ZAMÂNI İLE İLGİLİ SAHÂBE'NİN KULLANDIĞI ELFÂZ VE BU BÂBDA FUKAHÂNIN İHTİLÂFI
Ravi (r.a.): Enes b. Mâlik
Hadis: (Sened-i muttasıl ile) rivâyet olunan bu hadîsde (müşârün-ileyh): "(Gümüş) Hâtem-i Şerîf'inin parıltısı hâlâ gözümün önündedir." demiştir.
Kayıt No.: 342

Fasıl: KİTÂBU MEVÂKÎTİ'S-SALÂT
Konu: İkindi namazının fazîleti;Sabah namazının fazîleti
Başlık: SABAH VE İKİNDİ NAMAZLARININ FAZÎLETİ HAKKINDA EBÛ MÛSÂ HADÎSİ
Ravi (r.a.): Ebû Mûsâ el-Eş'arî
Hadis: Nebiyy-i Ekrem salla'llâhu aleyhi ve sellem'in: "Salât-ı berdeyni (yâni sabah ve ikindi namazlarını) her kim kılarsa Cennet'e girdi gitti." buyurduğunu rivâyet eder.
Kayıt No.: 343

Fasıl: KİTÂBU MEVÂKÎTİ'S-SALÂT
Konu: Sâhur yemeği
Başlık: SABAH NAMAZININ EVVEL-İ VAKİTTE KILINDIĞINA DÂİR RİVÂYETLER
Ravi (r.a.): Enes b. Mâlik
Hadis: Şöyle demiştir: Zeyd b. Sâbit (-i Ensâri radiya'llâhu anh) Nebiyy-i Ekrem salla'llâhu aleyhi ve sellem ile berâber sahûr ettikten sonra namaza durduklarını bana anlattı. "(Sahûr ile namaz) arasında ne kadar (zaman) geçmişti?" diye sordum. "Elli, yâhud altmış (âyet okuyacak) kadar" dedi.
Kayıt No.: 344

Fasıl: KİTÂBU MEVÂKÎTİ'S-SALÂT
Konu: Sâhur yemeği
Başlık: SABAH NAMAZININ EVVEL-İ VAKİTTE KILINDIĞINA DÂİR RİVÂYETLER
Ravi (r.a.): Sehl b. Sa'd
Hadis: Şöyle demiştir: Evimde sahûru ederdim de sabah namazını Resûlullâh salla'llâhu aleyhi ve sellem ile birlikte kılmayı yetiştirebilmek için (evimden çıkmakta) acele ederdim.
Kayıt No.: 345

Fasıl: KİTÂBU MEVÂKÎTİ'S-SALÂT
Konu: Vakt-i kerâhet
Başlık: SABAH NAMAZINDAN GÜNEŞ DOĞUNCAYA, İKİNDİ NAMAZINDAN DA GÜNEŞ BATINCAYA KADAR NAMAZ KILMAKTAN NEHYE DÂİR İBN-İ ABBÂS HADÎSİ
Ravi (r.a.): Abdullâh b. Abbâs
Hadis: Şöyle demiştir: Merdıy (yâni adl ve sıdkında ve emânet ve diyânetinde hiç şek olmayan) bir çok ricâl -ki içlerinden bence en merdıy olanı Ömer (b. el-Hattâb radiya'llâhu anh)dir.- Nebiyy-i Ekrem salla'llâhu aleyhi ve sellem'in sabah namazından sonra güneş işrâk edinceye kadar, ikindi namazından sonra da gün batıncaya kadar namaz kılmaktan nehiy buyurmuş olduklarına benim yanında şahâdet etmişlerdi.
Kayıt No.: 346

Fasıl: KİTÂBU MEVÂKÎTİ'S-SALÂT
Konu: Vakt-i kerâhet
Başlık: GÜNEŞ DOĞARKEN VE BATARKEN NAMAZ KILMANIN KERÂHETİNE DÂİR İBN-İ ÖMER HADÎSİ
Ravi (r.a.): Abdullâh b. Ömer
Hadis: Şöyle demiştir: Resûlullâh salla'llâhu aleyhi ve sellem: "(Kılacağınız) namaz için şemsin ne tulû' zamânını, ne gurub zamânını taharrî (yâni intihâb) etmeyiniz." buyurdu. -Yine İbn-i Ömer (radiya'llâhu anhümâ) şöyle demiştir: Resûlullâh salla'llâhu aleyhi ve sellem buyurdu ki: Hâcib-i şems göründüğü vakit tâ yükselinceye kadar, hâcib-i şems battığı vakit de tâ gâib oluncaya kadar namazı te'hir ediniz.
Kayıt No.: 347

Fasıl: KİTÂBU MEVÂKÎTİ'S-SALÂT
Konu: Vakt-i kerâhet
Başlık: SABAH NAMAZINDAN SONRA GÜNEŞ DOĞUNCAYA, İKİNDİ NAMAZINDAN DA BATINCAYA KADAR NAMAZ KILMAKTAN NEHYE DÂİR DİĞER RİVÂYETLER
Ravi (r.a.): Ebû Hüreyre
Hadis: Ravi'nin iki türlü alış-verişden ve iki türlü giyinişden Nebiyy-i Ekrem salla'llâhu aleyhi ve sellem'in nehiy buyurduklarına dâir olan hadîsi ki (yukarıda 239 uncu olarak) geçmişti. -Buradaki rivâyetinde ise âtîdeki ziyâde vardır: "Bir de iki namazdan nehiy buyurdu: (Salât-ı) fecirden sonra gün doğuncaya kadar, salât-ı asırdan sonra da gün batıncaya kadar namaz kılmaktan da (nehiy buyurdu)."
Kayıt No.: 348

Fasıl: KİTÂBU MEVÂKÎTİ'S-SALÂT
Konu: İkindiden sonra namaz
Başlık: SABAH NAMAZINDAN SONRA GÜNEŞ DOĞUNCAYA, İKİNDİ NAMAZINDAN DA BATINCAYA KADAR NAMAZ KILMAKTAN NEHYE DÂİR DİĞER RİVÂYETLER
Ravi (r.a.): Muâviye b. Ebî Süfyân
Hadis: Asırdan sonraki iki rek'atı kastederek şöyle demiştir: Sizler öyle bir namaz kılıyorsunuz ki, Resûlullâh salla'llâhu aleyhi ve sellem ile (o kadar) berâber bulunduk da kıldığını hiç görmedik. (Bilâkis) onu kılmaktan nehiy buyurmuştur.
Kayıt No.: 349

Fasıl: KİTÂBU MEVÂKÎTİ'S-SALÂT
Konu: İkindiden sonra namaz
Başlık: SABAH NAMAZINDAN SONRA GÜNEŞ DOĞUNCAYA, İKİNDİ NAMAZINDAN DA BATINCAYA KADAR NAMAZ KILMAKTAN NEHYE DÂİR DİĞER RİVÂYETLER
Ravi (r.a.): Ümmü'l-mü'minîn Âişe
Hadis: İkindi namazından sonraki iki rek'atı kastederek şöyle demiştir: Onu (yâni Resûlullâh salla'llâhu aleyhi ve sellem'i) kabzeden Zât-ı Ecell ü A'lâ'ya kasem olsun ki, o iki rek'atı Allâhu Teâlâ'ya kavuşuncaya kadar (hiç) terk etmedi. Namaz kılmağa kudreti kesilmedikçe de Allâhu Teâlâ'ya kavuşmadı. Namazlarının bir çoğunu oturarak kılardı. Nebiyy-i Ekrem salla'llâhu aleyhi ve sellem bu iki rek'atı kılardı. Lâkin ümmetine ağır gelir korkusu ile Mescitte kılmazdı. Ümmetinden tahfîf (-i külfet) i mûcib olacak şeyleri (yapmayı pek) severdi.
Kayıt No.: 350

Sayfalar: [<<] ... 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 ... [>>]

[Menü] [Sorgu] [Tüm Kayıtlar] [Çıkış]