Hadis-i Şerif Veritabanı: Sorgulama Sonuçları


Sorgulama sonucunda 2189 kayıt bulundu.
Sayfalar: [<<] ... 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 ... [>>]
Fasıl: BÂBU BED'İ'L-EZÂN
Konu: Müezzinlerin fazîleti;Namazda şeytan vesvesesi
Başlık: EZÂN OKUMANIN FAZÎLETİ HAKKINDA EBÛ SAÎD-İ HUDRÎ HADÎSİ
Ravi (r.a.): Ebû Saîd-i Hudrî
Hadis: Şöyle demiştir: Resûlullâh salla'llâhu aleyhi ve sellem'den işittim, buyuruyordu ki: Müezzin sesinin yetiştiği yere kadar ins, cin, (hattâ) hiçbir şey yoktur ki (ezânı) duymuş olsun da kıyâmet gününde müezzin için (hüsn-i) şahâdette bulunmasın.
Kayıt No.: 361

Fasıl: BÂBU BED'İ'L-EZÂN
Konu: Ezan
Başlık: EZÂNIN, İSLÂM DÎNİ'NİN ŞİÂRI OLDUĞUNA DÂİR ENES HADÎSİ
Ravi (r.a.): Enes b. Mâlik
Hadis: Şöyle demiştir: Nebiyy-i Ekrem salla'llâhu aleyhi ve sellem bir kavmin üzerine bizi gazâya götürdüğü vakitlerde sabah olmadıkca bize hücûm ettirmezdi. (Sabah olunca) beklerdi: Ezan (sesi) işitirse (harpten) vazgeçerdi. Ezan (sesi) işitmezse kendilerine baskın ederdi.
Kayıt No.: 362

Fasıl: BÂBU BED'İ'L-EZÂN
Konu: Müezzinin söylediklerini tekrar
Başlık: EZAN SESİNİ DUYAN KİMSELERİN NE ŞEKİLDE HAREKET EDECEKLERİNE DÂİR RİVÂYETLER
Ravi (r.a.): Ebû Saîd-i Hudrî
Hadis: Şöyle demiştir: Resûlullâh salla'llâhu aleyhi ve sellem buyurdu ki: (Müezzinin) nidâsını işittiğinizde, (siz de) onun dediği gibi deyiniz.
Kayıt No.: 363

Fasıl: BÂBU BED'İ'L-EZÂN
Konu: Müezzinin söylediklerini tekrar
Başlık: EZAN SESİNİ DUYAN KİMSELERİN NE ŞEKİLDE HAREKET EDECEKLERİNE DÂİR RİVÂYETLER
Ravi (r.a.): Muâviye b. Ebî Süfyân
Hadis: Müşârün-ileyhin (birgün ezan okunurken) müezzinin dediklerini ... ye kadar tekrâr etmiş, (müezzin) ... dediği vakit ... demiş, (ondan sonra da): "Peygamberiniz salla'llâhu aleyhi ve sellem'in işte böyle söylediğini işittim." dediği (sened-i muttasıl ile) rivâyet olunuyor.
Kayıt No.: 364

Fasıl: BÂBU BED'İ'L-EZÂN
Konu: Ezan sonunda okunacak duâ;Hz. Peygamber'in şefâati
Başlık: EZÂN İŞİTİLDİĞİ ZAMAN YAPILACAK DUÂ VE PEYGAMBERİMİZİN ŞEFÂATİ HAKKINDA CÂBİR HADÎSİ
Ravi (r.a.): Câbir b. Abdullâh
Hadis: Şöyle demiştir: Resûlullâh salla'llâhu aleyhi ve sellem buyurdu ki: Her kim ezânı işittiği zaman ... derse kıyâmet gününde benim şefâatim ona râygân olur.
Kayıt No.: 365

Fasıl: BÂBU BED'İ'L-EZÂN
Konu: Cemâatle kılınan namazın fazîleti;İlk safta bulunmanın fazîleti;Müezzinlerin fazîleti
Başlık: EZÂN OKUMANIN, İLK SAFDA, NAMAZLARIN İLK VAKTİNDEKİ CEMÂATLERDE VE YATSI İLE SABAH CEMÂATLERİNDE BULUNMANIN FAZÎLETİ HAKKINDA EBÛ HÜREYRE HADÎSİ
Ravi (r.a.): Ebû Hüreyre
Hadis: Şöyle demiştir: Resûlullâh salla'llâhu aleyhi ve sellem buyurdu ki: Nâs, ezan (okumak) da ve saff-ı evvelde (bulunmakta) ne (bereketler, hayır)lar olduğunu bilseler de (onlara nâil olmak için) kur'a atmaktan başka çâre bulamasalar kur'a atarlar. (Her namazın) ilk vaktinde (ki cemaatler) de olan (fazîlet)i bilseler (onlara yetişmek için) yarış ederler. Yatsı ile sabah (cemâatlerin) deki Eltâf-ı İlâhiyyeyi bilseler emekliye emekliye, (yâhud sürtüne sürtüne) de olsa onlara gider (terketmez)ler.
Kayıt No.: 366

Fasıl: BÂBU BED'İ'L-EZÂN
Konu: Sâhur yemeği
Başlık: BİLÂL'İN SAHÛR VAKTİ SONUNDA EZÂN OKUDUĞUNA DÂİR İBN-İ ÖMER HADÎSİ
Ravi (r.a.): Abdullâh b. Ömer
Hadis: Şöyle demiştir: Resûlullâh salla'llâhu aleyhi ve sellem buyurdu ki: Bilâl, ezânını gece okuyor. İbn-i Ümmi Mektûm ezân okuyuncaya kadar yiyip içiniz. (İbn-i Ömer radiya'llâhu anhümâ, yâhud aradaki râvîleriden biri) der ki: İbn-i Ümmi Mektûm a'mâ bir kimse idi. Kendisine: "Sabah oluyor." denmedikce ezan okumazdı.
Kayıt No.: 367

Fasıl: BÂBU BED'İ'L-EZÂN
Konu: Sabah namazının sünneti
Başlık: RESÛL-İ EKREM (SALLA'LLÂHU ALEYHİ VE SELLEM) İN FECR-İ SÂDIKIN HULÛLÜNDEN (FECİR AYDINLIĞI İYİCE BELİRDİKTEN SONRA EZÂN İLE İKÂMET ARASINDA İKİ REK'AT NAMAZ KILDIĞINA DÂİR HAFSA (RADİYA'LLÂHU ANHÂ) HADÎSİ
Ravi (r.a.): Ümmü'l-Mü'minîn Hafsa bint-i Ömer b. el-Hattâb
Hadis: Şöyle demiştir: Müezzin sabah vaktini bekleyip sabah belir(diğini gör)ünce Resûlullâh salla'llâhu aleyhi ve sellem (farz) namaz ikâme olunmazdan evvel (hemen) hafif iki rek'at (namaz) kılardı.
Kayıt No.: 368

Fasıl: BÂBU BED'İ'L-EZÂN
Konu: Namaza uyandırmak;Sâhur yemeği
Başlık: FECİRDEN EVVEL EZÂN OKUNABİLECEĞİNE DÂİR İBN-İ MES'ÛD HADÎSİ
Ravi (r.a.): Abdullâh b. Mes'ûd
Hadis: Şöyle demiştir: Nebiyy-i Ekrem salla'llâhu aleyhi ve sellem buyurdu ki: Bilâl'in ezânı hiç birinizi sahûrundan alıkoymasın. Çünkü o, (henüz) gece (iken) ezân okur. Tâ ki (namazda) kâim olanınızı (kıyâmından artık sabah yaklaşıyor diye) vaz geçirsin. Uykuda olanınızı da uyandırsın. Fecir böyle değildir. Tâ böyle olmayınca (fecir olmaz). (Râvî) der ki: (Aleyhi's-salâtü ve's-selâm Efendimiz Hazretleri böyle değildir derken mübârek) parmaklarını yukarıya kaldırıp baş aşağı dikti. (Tâ böyle olmayınca derken de) sebbâbelerini (yâni şahâdet ve orta parmaklarını üst üste bindirip sağa sola uzatmak sûretiyle işâret buyurdu.
Kayıt No.: 369

Fasıl: BÂBU BED'İ'L-EZÂN
Konu:
Başlık: "HER İKİ EZÂN (EZÂN VE İKÂMET) ARASINDA (KILMAK) İSTEYEN İÇİN BİR NAMAZ VARDIR." HADÎSİ
Ravi (r.a.): Abdullâh b. Mugaffel-i Müzenî
Hadis: Şöyle demiştir: Resûlullâh salla'llâhu aleyhi ve sellem üç kere: "Her iki ezân (yâni her ezân ile ikâmet) arasında (kılmak) isteyen için bir namaz vardır." buyurdu. (Yine Abdullâh b. Mugaffel'den gelen) diğer rivâyette de: "Her iki ezân arasında bir namaz vardır, her iki ezân arasında bir namaz vardır." buyurduktan sonra üçüncüsünde: "İsteyen için." (sözünü ilâve) buyurdular.
Kayıt No.: 370

Sayfalar: [<<] ... 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 ... [>>]

[Menü] [Sorgu] [Tüm Kayıtlar] [Çıkış]