Hadis-i Şerif Veritabanı: Sorgulama Sonuçları


Sorgulama sonucunda 2189 kayıt bulundu.
Sayfalar: [<<] ... 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 ... [>>]
Fasıl: KİTÂBU'S-SALÂT
Konu: Namaz kılanın önünden geçmek
Başlık: MUSALLÎ'NİN ÖNÜNDEN GEÇMENİN KERÂHETİNE DÂİR EBÛ CÜHEYM HADÎSİ VE DİĞER RİVÂYET TARİKLERİ
Ravi (r.a.): Ebû Cüheym b. el-Hâris (b. es-Sımna) el-Ensârî
Hadis: Şöyle demiştir: Resûlullâh salla'llâhu aleyhi ve sellem buyurdu ki: Musallînin önünden geçen kimse, üzerine ne kadar (günah) aldığını bilse o (musallî)nin önünden geçmektense kırk (bilmem ne kadar zaman yerinde) durmayı daha hayırlı bulur. Râvî der ki: Kırk gün mü, ay mı, yoksa yıl mı dedi? bilemiyorum.
Kayıt No.: 311

Fasıl: KİTÂBU'S-SALÂT
Konu: Vitir namazı
Başlık: MUSALLÎ'NİN ÖNÜNDEN GEÇMENİN KERÂHETİNE DÂİR EBÛ CÜHEYM HADÎSİ VE DİĞER RİVÂYET TARİKLERİ
Ravi (r.a.): Ümmü'l-mü'minîn Âişe
Hadis: Şöyle demiştir: Nebiyy-i Ekrem salla'llâhu aleyhi ve sellem, ben onun firâşında aykırı yat(ıp uyu)duğum halde (bana doğru) namazını kılar ve Vitri kılmak istediği sırada beni de uyandırır dı. Vitri onunla birlikte kılardım.
Kayıt No.: 312

Fasıl: KİTÂBU'S-SALÂT
Konu:
Başlık: RESÛL-İ EKREM (SALLA'LLÂHU ALEYHİ VE SELLEM) İN OMUZUNDA BİR ÇOCUK BULUNDUĞU HALDE NAMAZ KILDIĞINA DÂİR EBÛ KATÂDE HADÎSİ
Ravi (r.a.): Ebû Katâde Hâris b. Rıb'ıyy
Hadis: (Sened-i muttasıl ile) rivâyet olunur ki,) Zeyneb bint-i Resûlullâl salla'llâhu aleyhi ve sellem'in Ebü'l-Âs İbni'r-Rebî b. Abd-i Şems (radiya'llâhu anh) den kerîmesi Ümâme'yi Resûlullâh salla'llâhu aleyhi ve sellem taşıyarak namaz kılar ve secdeye vardıkca (yere) bırakıp (secdeden) kalktıkca tekrar taşırdı.
Kayıt No.: 313

Fasıl: KİTÂBU'S-SALÂT
Konu:
Başlık: PEYGAMBER (SALLA'LLÂHU ALEYHİ VE SELLEM) İN, NAMAZDA İKEN ÜZERİNE DÖL EŞİ ATILMASI ÜZERİNE KUREYŞ'E BEDDUÂSI VE BUNUN BEDİR'DE TAHAKKUKU HAKKINDA İBN-İ MES'ÛD HADÎSİ
Ravi (r.a.): Abdullâh b. Mes'ûd
Hadis: Ravi'nin, Nebiyy-i Ekrem salla'llâhu aleyhi ve sellem üzerine (küffâr-ı) Kureyş tarafından döl eşi atılması üzerine, aleyhlerinde duâ buyurulduğu hakkındaki rivâyeti ki, yukarıda (177. hadîsde) geçmişti. Burada (ki rivâyete nazaran) da (hadîsin sonunda) şöyle demiştir: Sonra (Umâreti'bni'l-Velîd hâric olmak üzere) bunları Kalîb'e, yâni Bedir'deki çukura sürüklediler. Sonra Resulullâh salla'llâhu aleyhi ve sellem: "Ashâb-ı Kalîb'in hemen ardından lâ'net gönderildi." buyurdu.
Kayıt No.: 314

Fasıl: KİTÂBU MEVÂKÎTİ'S-SALÂT
Konu: İkindi namazının vakti
Başlık: BEŞ VAKİT NAMAZIN VAKTİLERİ HAKKINDA EBÛ MES'ÛD HADÎSİ
Ravi (r.a.): Ebû Mes'ûd Ukbe İbn-i Amr
Hadis: (Sened-i muttasıl ile) rivâyet olunur ki, Irak'ta (iken) bir gün Muğîre b. Şu'be radiya'llâhu anh'in yanına girdi ki, (o gün Muğîre nasılsa İkindi) namazını geç vakte bırakmıştı. Ona dedi ki: Yâ Muğîre, bu (yaptığın) nedir? Bilmiyor musun ki, Cibrîl (aleyhi's-salâtü ve's-selâm) inip namaz kıldı. Resûlullâh salla'llâhu aleyhi ve sellem de (ardında) kıldı. Sonra (bir daha) kıldı. Resûlullâh salla'llâhu aleyhi ve sellem de (ardında bir daha) kıldı. Sonra (bir daha) kıldı. Resûlullâh salla'llâhu aleyhi ve sellem de (ardında bir daha) kıldı. Sonra (bir daha) kıldı. Resûlullâh salla'llâhu aleyhi ve sellem de (ardında bir daha) kıldı. Sonra (bir daha) kıldı. Resûlullâh salla'llâhu aleyhi ve sellem de (ardında bir daha) kıldı. Sonra: "(İşte) bununla emrolundum." dedi.
Kayıt No.: 315

Fasıl: KİTÂBU MEVÂKÎTİ'S-SALÂT
Konu: Emr-i bi'l ma'rûf nehy-i ani'l-münker;İyiliği emir, kötülükten men;Namaz kılmak;Oruç
Başlık: HAZRET-İ ÖMER'DEN SONRA VUKÛ' BULACAK FİTNE HAKKINDA HUZEYFE RİVÂYETİ
Ravi (r.a.): Sâhib-i Sırr-ı Resûl Huzeyfe b. el-Yemân Absî
Hadis: Şöyle demiştir. (Bir gün Emirü'l-Mü'minîn) Ömer radiya'llâhu Teâlâ anh'in yanında oturuyorduk. "Resûlullâhu aleyhi ve sellem'in fitne hakkındaki sözlerini (bakalım) hanginiz bellemiş?" diye sordu. Dedim ki: Ben. Hem de nasıl söylediyse öylece. (Ömer): "Ona, yâhud buna karşı (Amma da) cür'etin varmış!" dedi. Dedim ki: İnsanın ehli, malı, evlâdı, komşusu yüzünden dûçâr olduğu fitneye namaz, oruç, sadaka, emir (bi'l-ma'rûf), nehiy (ani'l-münker) keffâret olur. "Hayır, (sormak) istediğim bu (fitne) değil, deniz nasıl kudurursa öylece kuduran fitnedir." dedi. (Bunun üzerine Huzeyfe): "Yâ Emîre'l-Mü'minîn, o fitneden sana bir şey yok. Çünkü muhakkak seninle onun arasında kilitli bir kapı vardır." dedi. Huzeyfe der ki: (Ömer): "Kapı kırılacak mı, yoksa açılacak mı?" diye sordu. "Kırılacak." dedim. "Demek ki (tâ Kıyâmete kadar) kilitlenemiyecek." dedi. Huzeyfe'ye biri: "Ömer kapıyı biliyor muydu?" diye sordu. "Evet, yarından evvel bu akşamın geleceğini bildiği gibi (biliyordu.) Benim ona söylediğim sözde yalan yanlış yoktur." dedi. "Ya kapı kimdir?" diye sordular. "Ömer (in kendisi) dir." cevâbını verdi.
Kayıt No.: 316

Fasıl: KİTÂBU MEVÂKÎTİ'S-SALÂT
Konu: Namaz kılmak
Başlık: HUD 114 NOLU ÂYET-İ KERÎMESİNİN SEBEB-İ NÜZÛLÜ HAKKINDA ABDULLÂH İBN-İ MES'ÛD HADÎSİ
Ravi (r.a.): Abdullâh b. Mes'ûd
Hadis: Şöyle demiştir: (Bir def'a) bir kimse (yabancı) bir kadından bir bûse aldı. (O adam) Nebiyy-i Ekrem salla'llâhu aleyhi ve sellem'e gelip keyfiyyeti haber verdi. Allâhu Azze ve Cel Hazretleri ... âyet-i kerimesini inzâl buyurdu. O kimse: "Yâ Resûlâllâh, bu yalnız benim için mi?" diye sordu. Resûlullâh salla'llâhu aleyhi ve sellem de: "Ümmetimin âmmaten, kâffeten hepsi içindir," buyurdu. (Buhârî'nin) yine İbn-i Mes'ûd'dan olan diğer rivâyâtında: "Ümmetimden bununla âmil olan (herkes) içindir." denilmiştir.
Kayıt No.: 317

Fasıl: KİTÂBU MEVÂKÎTİ'S-SALÂT
Konu: Namaz kılmak
Başlık: BEŞ VAKTİ NAMAZIN, KÜÇÜK GÜNAH İŞLEYENLERE TEVBE MAKÂMINA KÂİM OLACAĞI;BÜYÜK GÜNAHLARDAN KAÇINMAK ŞARTI İLE VAKTİNDE KILINAN NAMAZLAR, ARALARINDA GEÇEN GÜNAHLARA KEFFÂRET OLACAĞI;AMELLER İÇİNDE ALLÂH'A DAHA SEVGİLİ OLANLAR. BUNLAR İÇİNDE EN BAŞTA GELENİN VAKTİNDE KILINAN NAMAZ OLDUĞUNA DÂİR İBN-İ MES'ÛD HADÎSİ
Ravi (r.a.): Abdullâh b. Mes'ûd
Hadis: Şöyle demiştir: Nebiyy-i Ekrem salla'llâhu aleyhi ve sellem'e: "Amellerin hangisi Allâha daha sevglidir?" diye sordum. "Vaktinde (kılınan) namaz." buyurdu. "Sonra hangisi?" dedim. "Birr-i vâlideyn." buyurdu. "Sonra hangisi? dedim. "Allah yolunda cihâd." buyurdu. (İbn-i Mes'ûd) der ki: Bunları Resûlullâh salla'llâhu aleyhi ve sellem bana söyledi. Daha ziyâdesini soraydım yine bana haber verecekti.
Kayıt No.: 318

Fasıl: KİTÂBU MEVÂKÎTİ'S-SALÂT
Konu: Namaz kılmak
Başlık: BEŞ VAKİT NAMAZIN, GÜNAHLARI GİDERECEĞİNE DÂİR EBÛ HÜREYRE HADÎSİ
Ravi (r.a.): Ebû Hüreyre
Hadis: Şöyle demiştir: Nebiyy-i Ekrem salla'llâhu aleyhi ve sellem'den işittim (Bir def'a): "Söyleyin, birinizin kapısı önünde bir akar su bulunsa (sâhib-i hâne de) günde beş def'a içinde yıkansa, ne dersiniz? (vücûdünün) kirinden, pasından bir şey bırakır mı?" buyurdu idi. "Hayır, hiçbir kir, pas bırakmaz, hiçbir şey bırakmaz." dediler. (Bunun üzerine) buyurdu ki: Beş (vakit) namaz da işte bunun gibidir. Onlarla Allâhu Teâlâ günahları yıkar, siler.
Kayıt No.: 319

Fasıl: KİTÂBU MEVÂKÎTİ'S-SALÂT
Konu: Namazı dosdoğru kılmak;Tükürmek
Başlık: NAMAZ KILARKEN SECDEDE NASIL DAVRANILACAĞINA DÂİR ENES HADÎSİ
Ravi (r.a.): Enes b. Mâlik
Hadis: Şöyle demiştir: Nebiyy-i Ekrem salla'llâhu aleyhi ve sellem buyurdu ki: Secde ederken (secdenizi) yolunda yapınız. (Namaz kılan kimse) kollarını köpek gibi yere yaymasın. Tükürdüğü vakit de ne önüne, ne sağına tükürsün. Çünkü o, Rabbi ile münâcât ediyor.
Kayıt No.: 320

Sayfalar: [<<] ... 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 ... [>>]

[Menü] [Sorgu] [Tüm Kayıtlar] [Çıkış]