Hadis-i Şerif Veritabanı: Sorgulama Sonuçları


Sorgulama sonucunda 2189 kayıt bulundu.
Sayfalar: [<<] ... 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 ... [>>]
Fasıl: KİTÂBU'S-SALÂT
Konu: Hz. Peygamber'in mu'cizeleri;Kerâmet
Başlık: KARANLIK BİR GECEDE PEYGAMBER (SALLA'LLÂHU ALEYHİ VE SELLEM) İN YANINDAN AYRILAN İKİ ZÂTIN ÖNLERİNİ ÇERÂĞA BENZER BİR ŞEYİN AYDINLATTIĞINA DÂİR ENES HADÎSİ
Ravi (r.a.): Enes b. Mâlik
Hadis: Şöyle demiştir: Ashâb-ı Nebî salla'llâhu aleyhi ve sellem'den iki zât bir karanlık gecede Nebiyy-i Ekrem salla'llâhu aleyhi ve sellem'in nezdinden önlerinde parıldayan çerâğa benzer iki şey olduğu halde çıktılar. (İki refik) yekdiğerden ayrıldıkları zaman (o çerağlardan) her biri, biriyle berâber ayrıldı. Ve tâ evine gidinceye kadar (yolunu tenvîr etti).
Kayıt No.: 291

Fasıl: KİTÂBU'S-SALÂT
Konu: Ebû Bekr;Hz. Ebûbekr'in fazîleti;İslâm kardeşliği
Başlık: RESÛL-İ EKREM'İN, SON HASTALIĞI ESNÂSINDA MESCİD'DE ÎRÂD ETTİĞİ HUTBEDE DÂR-I BEKÂ'YA İNTİKÂLİNİ HABER VERMESİ HAKKINDA RİVÂYETLER;RESÛLULLÂH (SALLA'LLÂHU ALEYHİ VE SELLEM) İN BU HUTBESİNDE EBÛ BEKR (RADİYA'LLÂHU ANHL) İ MEHT Ü SENÂSI;EBÛ BEKR (RADİYA'LLÂHU ANH) İN FAZÎLETİ HAKKINDA DİĞER RİVÂYETLER
Ravi (r.a.): Ebû Saîd-i Hudrî
Hadis: Şöyle demiştir: Nebiyy-i Ekrem salla'llâhu aleyhi ve sellem (son hastalığında) hutbeye çıkıp: "Allâhu Teâlâ bir kulunu dünyâ ile kendi nezdinde olan (nevâl-i ukbâ) arasında muhayyer bıraktı. O da Nezd-i İlâhîdekini ihtiyâr etti." buyurdu. (Bu söz üzerine) Ebû Bekr (es-Sıddîk radiya'llâhu anh) ağlamağa başladı. Ben kendi kendime: "Allâhu Teâlâ'nın bir kulu dünyâ ile kendi nezdinde olan (nevâl-i ukbâ) arasında muhayyer bırakmasında, onun da Nezd-i İlâhîdekini ihtiyâr etmesinde ne var ki, bu pîr-i sâl-dîdeyi (böyle) ağlatıyor?" di(ye düşün)düm. (Meğer) o abd (-i muhayyer) Resûlullâh salla'llâhu aleyhi ve sellem'in (kendisi) imiş! (Meğer) Ebû Bekr (es-Sıddîk radiya'llâhu anh) hepimizden a'lem imiş! (Resûlullâh salla'llâhu aleyhi ve sellem, Ebû Bekr'i ağlar görünce) buyurdu ki: Yâ Ebâ Bekr, ağlama. Sohbet (yâni arkadaşlık) husûsunda da, (bezl-i) mâl husûsunda da nâsın bana en çok vergisi olan Ebû Berk'dir. Ümmetinden birini (kendime) halîl edinedim. Ebû Bekr'i edinirdim. Lâkin İslâm yüzünden (hâsıl) olan uhuvvet ve meveddet (şahsî hulletten efdaldir.) Mescitte Ebû Bekr'in kapısından başka seddedilmedik hiçbir kapı kalmasın.
Kayıt No.: 292

Fasıl: KİTÂBU'S-SALÂT
Konu: Ebû Bekr;Hz. Ebûbekr'in fazîleti;Kâ'be'de namaz
Başlık: BU HUSUSTA İBN-İ ABBÂS HADÎSİ
Ravi (r.a.): Abdullâh b. Abbâs
Hadis: Şöyle demiştir: Resûlullâh salla'llâhu aleyhi ve sellem vefâtı ile hitâma eren marazı esnâsında (mübârek) başını bir bez ile bağlamış olduğu halde mescide çıkıp minbere oturdu. (Orada) Allâh'a hamd ü senâ ettikten sonra buyurdu ki: Nâs içinde nefsi ve malı i'tibâriyle benim üzerimde Ebû Bekr b. Ebî Kuhâfe'den ziyâde menn ü atâsı olan hiç yoktur. Nâs içinden bir halîl edineyim, Ebû Bekr'i (kendime) halîl edinirdim. Lâkin İslâm yüzünden olan hullet efdaldir. Ebû Bekr'in kapısından başka bu mescitteki kapıların hepsini tarafımdan seddediniz.
Kayıt No.: 293

Fasıl: KİTÂBU'S-SALÂT
Konu:
Başlık: RESÛL-İ EKREM (SALLA'LLÂHU ALEYHİ VE SELLEM) İN FETH-İ MEKKE SENESİ BEYT-İ MUAZZAM'DA NAMAZ KILDIĞINA DÂİR İBN-İ ÖMER HADÎSİ
Ravi (r.a.): Abdullâh b. Ömer
Hadis: Şöyle demiştir: Nebiyy-i Ekrem salla'llâhu aleyhi ve sellem (fetih senesi) Mekke'yi teşrîf etti. Osmân b. Talha'yı çağırdı. O da (Beyt-i Muazzam'ın) kapısını açtı. Nebiyy-i Ekrem salla'llâhu aleyhi ve sellem ile berâber Bilâl, Üsâme b. Zeyd ve Osmân b. Talha (radiya'llâhu anhüm) içeriye girdiler. Sonra kapı kilitlendi. (Aleyhi's-salâtü ve's-selâm Efendimiz Hazretleri) orada bir saat (kadar) kaldı. Sonra çıktılar. İbn-i Ömer (radiya'llâhu anhümâ) der ki: (Onların çıktıklarını görünce) hemen koştum. Bilâl'e sordum. "Evet, (içeride) namaz kıldı." dedi. "Neresinde?" dedim. "İki direğin arasında." dedi. İbn-i Ömer der ki: Kaç (rek'at) kıldığını sormak aklıma gelmemiş.
Kayıt No.: 294

Fasıl: KİTÂBU'S-SALÂT
Konu: Gece namazı (teheccüt);Teheccüd
Başlık: SALÂT-I LEYL HAKKINDA İBN-İ ÖMER HADÎSİ
Ravi (r.a.): Abdullâh b. Ömer
Hadis: Şöyle demiştir: Nebiyy-i Ekrem salla'llâhu aleyhi ve sellem (bir gün) minberde (hutbe îrâd eder) iken biri: "(Yâ Resûlâ'llâh,) gece(nin nâfile) namazı hakkında ne buyurursun?" diye sordu. "İkişer ikişerdir. (Musallî) Sabah vaktin(in girdiğin)den şüphe ettiği zaman bir tek (rek'at) kılar ki (bu tek rek'at evvelce) kılmış olduklarını tekleştirir." İbn-i Ömer radiya'llâhu anhümâ der ki: "Geceleyin son namazınız' Vitir (yâni tek rek'at) olsun. Çünkü Nebiyy-i Ekrem salla'llâhu aleyhi ve sellem bunu emretmiştir."
Kayıt No.: 295

Fasıl: KİTÂBU'S-SALÂT
Konu:
Başlık: MESCİDDE UZANIP YATMANIN CEVÂZI HAKKINDA ABDULLÂH İBN-İ ZEYD HADÎSİ
Ravi (r.a.): Abdullah İbn-i Zeyd
Hadis: Nebiyy-i Ekrem salla'llâhu aleyhi ve sellem'i Mescid(-i Şerîf)de sırt üstü yatıp bir ayağını diğeri üzerine attıklarını gördüğü (sened-i muttasıl ile) rivâyet olunur.
Kayıt No.: 296

Fasıl: KİTÂBU'S-SALÂT
Konu: Cemâatle kılınan namazın fazîleti
Başlık: MESCİDDE KILINAN NAMAZIN FAZÎLETİ HAKKINDA EBÛ HÜREYRE HADÎSİ
Ravi (r.a.): Ebû Hüreyre
Hadis: Şöyle demiştir: Nebiyy-i Ekrem salla'llâhu aleyhi ve sellem buyurdu ki: (İnsanın) cemâatle namazı, evinde ve (ahz u i'tâ ettiği) pazarda (yalnızca kıldığı) namazdan yirmi beş derece ziyâde olur. (Çünkü) sizlerden biri, abdeste niyet edip abdestini tamam aldığı ve namazdan başka bir kasdi olmaksızın mescide gittiği zaman tâ mescide girinceye kadar hiçbir adım atmaz ki, Allâhu Teâlâ o adımından dolayı onu bir derece (daha) yükseltmesin ve bir günâhını eksiltmesin. Mescide girince de mescit onu alıkoydukça (yâni orada kaldıkça) hep namazda (imiş gibi sevâba nâil) olur. Ve namaz kıldığı yerden ayrılmadığı ve kendisinden (kimseye ezâ sâdır ya) hades vâkı' olmadığı müddetce (yanındaki) melekler: "İlâhî, buna mağfiret et. İlâhî, buna rahmetini râlgân eyle." diyerek ona duâ ve istiğfâr ederler.
Kayıt No.: 297

Fasıl: KİTÂBU'S-SALÂT
Konu: Birlik, beraberlik
Başlık: RESÛL-İ EKREM (SALLA'LLÂHU ALEYHİ VE SELLEM) İN "MÜ'MİN İLE MÜ'MİN DUVAR GİBİDİR. BİRBİRLERİNİ SIMSIKI TUTARLAR" HADÎSİ
Ravi (r.a.): Ebû Mûsâ el-Eş'arî
Hadis: Nebiyy-i Ekrem salla'llâhu aleyhi ve sellem'in: "Mü'min ile mü'min (yekdiğere karşı) duvar(ın eczâsı) gibidir. Biribirini sımsıkı tutarlar." buyurduğu ve (bunu) söylerken (mübârek) parmaklarını teşbîk et(tiği, yâni parmaklarını biribirine geçirip kilitle)diği (sened-i muttasıl ile) rivâyet olunuyor.
Kayıt No.: 298

Fasıl: KİTÂBU'S-SALÂT
Konu:
Başlık: SECDE-İ SEHİV HAKKINDA EBÛ HÜREYRE HADÎSİ
Ravi (r.a.): Ebû Hüreyre
Hadis: Şöyle demiştir: Resûlullâh salla'llâhu aleyhi ve sellem (bir def'a) bize Öğlen, ya İkindi namazlarından birini kıldırırken iki rek'attan sonra selâm verdi. Ondan sonra mescidin içinde yana uzatılmış bir tahta parçasına doğru kalkıp oraya gadaplı gibi (bir hey'ette) dayandı. Ve sağ eli(nin içi)ni sol elinin arkası üstüne koyduktan sonra parmaklarını teşbîk edip sağ yanağını sol elinini ardına yapıştırdı. (Ve o hey'et üzere baka durdu.) Acele çıkmak isteyenler mescidin kapılarından çıkıp (kendi kendilerine): "Namaz kısaldı." dediler. Cemâatin içinde Ebû Bekr ve Ömer (radiya'llâhu anhümâ) da vardı. Bunlar (mehâbet-i huzûrdan dolayı) çekinerek bir şey söylemediler. Yine o cemâatin içinde kolları uzun olduğu için Zü'l-yedeyn dedikleri bir zât vardı. (O zât): "Yâ Resûlâ'llâh, unuttun mu? Yoksa namaz mı kısaldı?" di(ye sor)du. (Aleyhi's-salâtü ve's-selâm Efendimiz): "Ne unuttum, ne de kısaldı." buyurdu. Sonra: "Zü'l-yedeyn'in dediği gibi mi?" di(ye suâl et)di. "Evet." denilince (hemen) ileriye varıp namazdan eksik bıraktığını kıldırdı. Sonra selâm verdi. Sonra tekbîr alıp secdeye vardı. (Her vakitki) sücûdu kadar, yâhud daha uzun müddet secdede kaldı. Sonra başını kaldırıp tekbîr aldı. Sonra tekbîr alıp (yine) secde etti. Sonra (yine) başını kaldırıp tekbîr aldı. Bu hadîsin râvîlerinden İbn-i Sîrîn'e: "Sonra selâm verdi mi?" diye sormuşlar. O da: "(İmrân b. Husayn'ın) sonra selâm verdi (dediğini bana haber verdiler.)" demiştir.
Kayıt No.: 299

Fasıl: KİTÂBU'S-SALÂT
Konu:
Başlık: PEYGAMBER (SALLA'LLÂHU ALEYHİ VE SELLEM) İN NAMAZ KILDIĞI MAHALDE TEBERRÜKEN NAMAZ KILMANIN CEVÂZI HAKKINDA İBN-İ ÖMER HADÎSİ
Ravi (r.a.): Abdullâh b. Ömer
Hadis: (Medîne ile Mekke) yolunun bâzı yerlerinde namaz kılıp: "Nebiyy-i Ekrem salla'llâhu aleyhi ve sellem'in buralarda namaz kıldığını gördüm." dediği (sened-i muttasıl ile) rivâyet olunuyor.
Kayıt No.: 300

Sayfalar: [<<] ... 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 ... [>>]

[Menü] [Sorgu] [Tüm Kayıtlar] [Çıkış]