Hadis-i Şerif Veritabanı: Sorgulama Sonuçları


Sorgulama sonucunda 2189 kayıt bulundu.
Sayfalar: [<<] ... 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ... [>>]
Fasıl: KİTÂBU'S-SALÂT
Konu:
Başlık: BİR KAT ELBÎSE İLE NAMAZ KILMANIN CEVÂZINA DÂİR RİVÂYETLER
Ravi (r.a.): Ebû Hüreyre
Hadis: Rivâyet olunduğuna göre (bir gün) biri Resûlu'llâh salla'llâhu aleyhi ve sellem'e sevb-i vâhid içinde namaz(ın sıhhatin)den suâl etmiş. Resûlu'llâh salla'llâhu aleyhi ve sellem de: "Her birinizin ikişer sevbi var mı ki?" buyurmuş.
Kayıt No.: 231

Fasıl: KİTÂBU'S-SALÂT
Konu:
Başlık: BİR KAT ELBÎSE İLE NAMAZ KILMANIN CEVÂZINA DÂİR RİVÂYETLER
Ravi (r.a.): Ebû Hüreyre
Hadis: Şöyle demiştir: Resûlu'llâh salla'llâhu aleyhi ve sellem buyurdu ki: Hiçbiriniz üzerinde sevb-i vâhit var iken (libâsının) bir mikdârını boynuna dolamaksızın namaz kılmasın.
Kayıt No.: 232

Fasıl: KİTÂBU'S-SALÂT
Konu:
Başlık: BİR KAT ELBÎSE İLE NAMAZ KILMANIN CEVÂZINA DÂİR RİVÂYETLER
Ravi (r.a.): Ebû Hüreyre
Hadis: Şöyle demiştir: Resûlu'llâh salla'llâhu aleyhi ve sellem'in: "Her kim sevb-i vâhit içinde namaz kılacak olursa iki ucunu çaprastvârî iki omuzundan geçir(ip bağla)sın." buyurduklarını (kulağımla) işittiğime şehâdet ederim.
Kayıt No.: 233

Fasıl: KİTÂBU'S-SALÂT
Konu:
Başlık: BİR KAT ELBÎSE İLE NAMAZ KILMANIN CEVÂZINA DÂİR RİVÂYETLER
Ravi (r.a.): Câbir b. Abdullâh
Hadis: Şöyle demiştir: Nebiyy-i Ekrem salla'llâhu aleyhi ve sellem'in seferlerinden birine maiyyet-i Risâlet-Penâhîsinde olarak çıkmıştım. Bir gece bir işimden dolayı (huzûr-ı âlîsine) gittim. Baktım ki namaz kılıyordu. Benim de üzerimde bir tek sevb vardı. Onunla iştimâl edip (yâni ihrâma bürünür gibi bürünüp) yanı başında namaza durdum. (Namazdan) çıktığında: "Câbir, gece (ortasında bu) gelişin sebebi nedir?" diye sordu. İşimi arzettim. (Sözümü) bitirdikten sonra: "Ya şu gördüğüm iştimâl ne oluyor?" diye suâl buyurdu. "(Ma'lûm ya, üstümde olan yalnız) bir sevbdir." dedim. Bunun üzerine buyurdu ki: (Libâsın) geniş olursa ona bürün. (Bunun gibi) dar olursa (izâr olarak) beline bağla."
Kayıt No.: 234

Fasıl: KİTÂBU'S-SALÂT
Konu: Kadınların namaz kılışı
Başlık: BİR KAT ELBÎSE İLE NAMAZ KILMANIN CEVÂZINA DÂİR RİVÂYETLER
Ravi (r.a.): Sehl b. Sa'd
Hadis: Şöyle demiştir: (Bâzı kereler) Nebiyy-i Ekrem salla'llâhu aleyhi ve sellem ile birlikte, birtakım kimseler (bellerindeki) futaları (dar oldukları için) çocuklar gibi boyunlarına bağlamış olarak namaz kılarlardı da (cemâate gelen) kadınlara: "Erkekler doğrulup oturmadıkça başlarınızı secdeden kaldırmayınız." denirdi.
Kayıt No.: 235

Fasıl: KİTÂBU'S-SALÂT
Konu: Mest üzerine mesh
Başlık: BİR KAT ELBÎSE İLE NAMAZ KILMANIN CEVÂZINA DÂİR RİVÂYETLER
Ravi (r.a.): Muğîre b. Şu'be
Hadis: Şöyle demiştir: Nebiyy-i Ekrem salla'llâhu aleyhi ve sellem ile birlikte bir seferde idik Bana: "Muğîre, matharayı al." buyurdu. (Matharayı) aldım. Resûlu'llâh salla'llâhu aleyhi ve sellem gözümden nihân oluncaya kadar (uzağa gidip hâcetini kazâ etti. Üzerinde bir Şam cübbesi vardı. Elini (cübbenin) yeninden çıkarmağa davrandı. Dar(lığı mâni') oldu. Bunun üzerine (mübârek) elini cübbeni altından çıkardı. (Üzerine) su döktüm. Namaz için aldığı abdesti aldı. Mestleri üzerine de meshetti. Sonra namaz kıldı.
Kayıt No.: 236

Fasıl: KİTÂBU'S-SALÂT
Konu: Edep yerlerini örtmek;Kâ'be'nin inşâsı
Başlık: KÂ'BE'NİN YENİDEN İNŞÂSI VE RESÛL-İ EKREM'İN DE TAŞ TAŞIMASI
Ravi (r.a.): Câbir b. Abdullâh
Hadis: Şöyle demiştir: Resûlu'llâh salla'llâhu aleyhi ve sellem, Kureyş ile birlikte Kâ'be('nin binâsı) için taş taşıyordu. Futası da üzerinde idi. Amm (-i mükerrem)i Abbâs (radiya'llâhu anh): "Kardeşimin oğlu, (şu) futanı çözsen; omuzlarının üstüne koysan da (taşıyacağın) taşa siper etsen." dedi. Câbir (yâhud Câbir'e haber veren) der ki: (Aleyhi's-salâtü ve's-selâm Efendimiz) futasını çözüp omuzlarının üzerine koyunca (hemen) bîhût olarak yere düşüverdi. İşte o (gü)nden sonra (hiçbir vakit) uryân görülmemiştir.
Kayıt No.: 237

Fasıl: KİTÂBU'S-SALÂT
Konu: Edep yerlerini örtmek
Başlık: RESÛL-İ EKREM'İN İKİ TÜRLÜ ALIŞ-VERİŞTEN (LİMÂS İLE NİBÂZDAN), A'RÂBIN BÜRÜNDÜKLERİ GİBİ BÜRÜNMEKTEN VE AVRET MAHALLİNİ SETRETMİYECEK VECHİLE BİR TEK ELBÎSE GİYMEKTEN NEHYİNE DÂİR EBÛ HÜREYRE HADÎSİ
Ravi (r.a.): Ebû Saîd-i Hudrî
Hadis: Nebiyy-i Ekrem salla'llâhu aleyhi ve sellem'in iştimâl-i sammâ'dan, insanın büründüğü kumaşın bir parçasını mahall-i avreti üzerinde bulundurmaksızın sevb-i vâhid ile ihtibâ etmesinden nehiy buyurduklarını rivâyet ediyor.
Kayıt No.: 238

Fasıl: KİTÂBU'S-SALÂT
Konu: Edep yerlerini örtmek
Başlık: RESÛL-İ EKREM'İN İKİ TÜRLÜ ALIŞ-VERİŞTEN (LİMÂS İLE NİBÂZDAN), A'RÂBIN BÜRÜNDÜKLERİ GİBİ BÜRÜNMEKTEN VE AVRET MAHALLİNİ SETRETMİYECEK VECHİLE BİR TEK ELBÎSE GİYMEKTEN NEHYİNE DÂİR EBÛ HÜREYRE HADÎSİ
Ravi (r.a.): Ebû Hüreyre
Hadis: Şöyle demiştir: Nebiyy-i Ekrem salla'llâhu aleyhi ve sellem iki türlü alış verişten (yâni) limâs ile nibâzdan, (insanın) iştimâl-i sammâ' (ile libâsa bürünmesin)den, bir de sevb-i vâhid içinde (mahall-i avretini setretmiyecek veçhile) ihtibâ etmesinden nehiy buyurmuştur.
Kayıt No.: 239

Fasıl: KİTÂBU'S-SALÂT
Konu: Hz. Ebûbekr'in hac emirliği;Kâ'be'yi çıplak tavaftan men
Başlık: DOKUZUNCU SENE-İ HİCRİYEDE KÂ'BE'NİN ÇIPLAK OLARAK TAVÂF EDİLEMİYECEĞİNİN MÜNÂDÎLER TARAFINDAN MİNÂ'DA HALKA İ'LÂNI HAKKINDA EBÛ HÜREYRE HADÎSİ
Ravi (r.a.): Ebû Hüreyre
Hadis: Şöyle demiştir: Ebû Bekr es-Sıddîyk radiya'llâhu anh şu (ma'lûm olan) Hacda yevm-i nahirde birçok münâdîlerle birlikte Minâ'da: "(Artık) bu yıldan sonra hiçbir müşrik hac, hiçbir uryân Beyt'i tavâf etmesin." diye i'lâna beni de gönderdi. (Râvî Hümeyd b. Abdü'r-Rahmân b. Avf der ki:) Sonra Resûlu'llâh salla'llâhu aleyhi ve sellem (Ebû Bekr'in ardından) Alî radiya'llâhu anh'i gönderip "Berâe" sûresini i'lân etmesini emretmişti. Ebû Hüreyre der ki: Alî de bizimle berâber yevm-i nahirde Minâ'daki halk arasında: "Bu yıldan sonra hiçbir müşrik hac, hiçbir uryân Beyt'i tavâf etmesin." diye (bağıra bağıra) i'lân etti.
Kayıt No.: 240

Sayfalar: [<<] ... 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ... [>>]

[Menü] [Sorgu] [Tüm Kayıtlar] [Çıkış]