Hadis-i Şerif Veritabanı: Sorgulama Sonuçları


Sorgulama sonucunda 2189 kayıt bulundu.
Sayfalar: [<<] ... 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 ... [>>]
Fasıl: KİTÂBU'S-SALÂT
Konu: Kazaya karşı tedbir almak
Başlık: SİLÂHLA MESCİDE GİRMENİN NEHYİNE DÂİR CÂBİR HADÎSİ
Ravi (r.a.): Câbir b. Abdullâh
Hadis: Şöyle demiştir: (Bir def'a) biri Mescid(-i Nebevî)den geçti. Yanında (temrenleri meydanda) oklar vardı. Resûlu'llâh salla'llâhu aleyhi ve sellem (ona): "Temrenlerinden tut (da kimseye dokunmasınlar)." buyurdu.
Kayıt No.: 281

Fasıl: KİTÂBU'S-SALÂT
Konu: Kazaya karşı tedbir almak
Başlık: SİLÂHLA MESCİDE GİRMENİN NEHYİNE DÂİR CÂBİR HADÎSİ
Ravi (r.a.): Ebû Mûsâ el-Eş'arî
Hadis: Şöyle demiştir: Nebiyy-i Ekrem salla'llâhu aleyhi ve sellem buyurdu ki: "Her kim mescidlerimizin, yâhud çarşılarımızın birinden (yanında) ok varken geçecek olursa eliyle temrenlerinden tut(up öyle geç)sin ki, bir Müslümanı yaralamasın."
Kayıt No.: 282

Fasıl: KİTÂBU'S-SALÂT
Konu: Şiir söylemek
Başlık: MESCİDDE ŞİİR SÖYLEMENİN CEVÂZI VE BU HUSUSTA MÜCTEHİDLERİN İHTİLÂFI
Ravi (r.a.): Hassân b. Sâbit
Hadis: (Mescitte şiir inşâdının cevâzı husûsunda) Ebû Hüreyre radiya'llâhu anh'in şâhit tutarak: "Allâh aşkına söyle, Resûlu'llâh salla'llâhu aleyhi ve sellem'in: Hassân! Resûlu'llâh salla'llâhu aleyhi ve sellem'den yana (küffâr-ı Kureyş'e) cevap ver. 'İlâhî, onu (yâni Hassân'ı) Rûhü'l-Kuds (Cibrîl) ile te'yîd et!, buyurduğunu işittin mi? (İşitmedin mi?)" di(ye suâl et)diği, onun da: "Evet (işittim)." dediği (sened-i muttasıl ile) rivâyet olunuyor.
Kayıt No.: 283

Fasıl: KİTÂBU'S-SALÂT
Konu: Kahramanlık oyunları (spor)
Başlık: SAVAŞ GÜCÜNÜ ARTTIRICI OYUN OYNAMANIN MUBÂH OLDUĞUNA DÂİR KÂ'B (RADİYA'LLÂHU ANH) HADÎSİ
Ravi (r.a.): Ümmü'l-mü'minîn Âişe
Hadis: Şöyle demiştir: Kasem ederim ki, bir gün Resûlu'llâh salla'llâhu aleyhi ve sellem'i hücremin kapısında (şu halde) gördüm: Habeşîler mescitte oyun oynuyor, Resûlu'llâh salla'llâhu aleyhi ve sellem de ben oyunlarını seyredebileyim diye kendi ridâsiyle beni setrediyordu. Bir rivâyette harbeleriyle oynuyorlardı (diye vârid olmuştur).
Kayıt No.: 284

Fasıl: KİTÂBU'S-SALÂT
Konu: Borç ödemek;Fakirlerin borcunu bağışlamak
Başlık: SAVAŞ GÜCÜNÜ ARTTIRICI OYUN OYNAMANIN MUBÂH OLDUĞUNA DÂİR KÂ'B (RADİYA'LLÂHU ANH) HADÎSİ
Ravi (r.a.): Kâ'b b. Mâlik (-i Ensârî)
Hadis: (Sened-i muttasıl ile) rivâyet olunuyor ki, (Abdullâh) b. Ebî Hadred-i Eslemî radiya'llâhu anhümâ (zimmetin) deki bir alacağını Mescid (-i Şerîf) de (hasmının yakasına yapışıp) mutâlebe etmiş (Her ikisinin de) Hâne-i Saâdette olan Resûlu'llâh salla'llâhu aleyhi ve sellem işitecek derecede sesleri yükselmiş. (Resûl aleyhi's-salâtü ve's-selâm) onlara doğru çıkıp ve Hücre (-i Şerîfenin) perdesini aralayıp "Yâ Kâ'b!" diye nidâ buyurmuş. (Kâ'b): "Lebbeyk yâ Resûlâ'llâh." deyince mübârek elleriyle işâret vererek: "Şu kadarını, yâni yarısını alacağından bağışla." buyurmuş. (Kâ'b hemen): "Vallâhi bağışladım yâ Resûlâ'llâh." demiş. (Bunun üzerine İbn-i Ebî Hadred'e): "(Şimdi) kalk, öde." diye emretmiş.
Kayıt No.: 285

Fasıl: KİTÂBU'S-SALÂT
Konu: Cenâze namazı;Kabir ziyâreti
Başlık: MESCİDİ TEMZİLEMENİN FAZÎLETİNE DÂİR EBÛ HÜREYRE HADÎSİ
Ravi (r.a.): Ebû Hüreyre
Hadis: Şöyle demiştir: Bir zencî adam yâhud kadın Mescid(-i Şerîf)i süpürürdü. (Günün birinde) vefât etti. Nebiyy-i Ekrem salla'llâhu aleyhi ve sellem (Ne oldu? diye) sual buluyordu. "Vefât etti." dediler. "Bana (vefâtını) haber vermeli değil miydiniz? (Haydin) kabrini bana gösteriniz." buyurdu. (Ondan sonra) kabrinin başına varıp üzerine namaz kıldı.
Kayıt No.: 286

Fasıl: KİTÂBU'S-SALÂT
Konu: Fâiz;İçki ticâreti
Başlık: RİBÂ VE HAMRİN TAHRÎMİNE DÂİR ÂİŞE (RADİYA'LLÂHU ANHÂ) HADÎSİ
Ravi (r.a.): Ümmü'l-mü'minîn Âişe
Hadis: Şöyle demiştir: Sûre-i Bakare'nin (sonlarındaki) ribâ âyetleri nâzil olduğu vakit Nebiyy-i Ekrem salla'llâhu aleyhi ve sellem Mescid(-i Şerîf)e çıktı. Ve bu âyetleri halka okuyup sonra hamr ticâretini (yâni almasını ve satmasını) tahrîm buyurdu.
Kayıt No.: 287

Fasıl: KİTÂBU'S-SALÂT
Konu: Cinler
Başlık: CİNN'DEN BİRİNİN PEYGAMBER (SALLA'LLÂHU ALEYHİ VE SELLEM) E, NAMAZ KILARKEN NAMAZINI BOZDURMAK İÇİN SALDIRMASI HAKKINDA EBÛ HÜREYRE (RADİYA'LLÂHU ANH) HADÎSİ
Ravi (r.a.): Ebû Hüreyre
Hadis: Şöyle demiştir: Nebiyy-i Ekrem salla'llâhu aleyhi ve sellem (bir gün) buyurdu ki: Cin (tâifesin)den bir ifrit dün gece namazımı bozdurmak için bana ansızın hücûm etti. (Lâkin) Allâhu Teâlâ (beni gâlip getirip) ona istediğimi yapmaya fırsat verdi. Sabah olunca hepiniz onu gör (üp seyred) esiniz diye Mescidin direklerinden birine bağlamak istedim. (Fakat) kardeşim Süleyman (b. Dâvûd aleyhime's-salâtü ve's-selâm)'ın: "Yâ Rab, bana mağfiret et ve benden sonra kimseye olmıyacak bir mülkü, bana bağışla." demiş olduğu hatırıma geldi (de ifriti köpek gibi koğdum).
Kayıt No.: 288

Fasıl: KİTÂBU'S-SALÂT
Konu:
Başlık: HANDEK GÜNÜ YARALANAN SA'D İBN-İ MUÂZ (RADİYA'LLÂHU ANH) İN VEFÂTI HAKKINDA HAZRET-İ ÂİŞE RİVÂYETİ
Ravi (r.a.): Ümmü'l-mü'minîn Âişe
Hadis: Şöyle demiştir: Sa'd b. Muâz (radiya'llâhu anh) Handek gününde ekhalinden (ki, şiryân-ı adudîsinden demektir) yaralanmıştı. Nebiyy-i Ekrem salla'llâhu aleyhi ve sellem yakından ıyâdet buyurabilmek için (ona mahsus) bir çadır kurdurdu. Mescitte (ve hemen yanı başında) Benû Gıfâr'dan (bâzı kimselere âit) bir hayme daha vardı. (İşte bu Gıfârîler kendi hallerinde oturup dururken) bir de bakmışlar ki, kendilerine doğru kan akıp geliyor. "Sizin tarafınızdan bize doğru gelen bu (kan) nedir?" dediler. Meğer Sa'd'in yarası akıp dururmuş. İşte (Sa'd) ondan vefât etti.
Kayıt No.: 289

Fasıl: KİTÂBU'S-SALÂT
Konu: Hastanın Kâ'be tavafı
Başlık: PEYGAMBER (SALLA'LLÂHU ALEYHİ VE SELLEM) İN HASTA OLAN ÜMMÜ SELEME (RADİYA'LLÂHU ANHÂ) YA HALKIN ARKASINDAN RÂKİBEN BEYT'İ TAVÂF ETMESİNİ TAVSİYE BUYURMASI VE RESÛL-İ EKREM'İN MAKÂM-I İBRÂHÎM'DE NAMAZ KILMASI HAKKINDA HADÎS
Ravi (r.a.): Ümmü'l-Mü'minîn Ümmü Seleme
Hadis: Şöyle demiştir: (Esnâ-yı hacta) hasta olduğumu Resûlullâh salla'llâhu aleyhi ve sellem'e arzettim. "Halkın arkasından (deveye) binerek tavâf et." buyurdu. (Öylece) tavâf ettim. Resûlu'llâh salla'llâhu aleyhi ve sellem de Beyt (-i Muazzam)'ın tâ yanında namaza durmuş, ... sûresini okuyordu.
Kayıt No.: 290

Sayfalar: [<<] ... 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 ... [>>]

[Menü] [Sorgu] [Tüm Kayıtlar] [Çıkış]