Hadis-i Şerif Veritabanı: Sorgulama Sonuçları


Sorgulama sonucunda 2189 kayıt bulundu.
Sayfalar: [<<] ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ... [>>]
Fasıl: KİTÂBÜ'L-VUDÛ'
Konu: Meninin temizlenmesi
Başlık: ELBÎSEDEKİ MENÎNİN YIKANMASINA DÂİR HAZRET-İ ÂİŞE HADÎSİ
Ravi (r.a.): Ümmü'l-mü'minîn Âişe
Hadis: Nebiyy-i Ekrem salla'llâhu aleyhi ve sellem'in rubasından cenâbet eserini yıkardım da elbîsesinde (yer yer) su ıslaklığı göründüğü halde namaza çıkardı.
Kayıt No.: 171

Fasıl: KİTÂBÜ'L-VUDÛ'
Konu: Kısas
Başlık: HÂRRE VAK'ASI
Ravi (r.a.): Enes b. Mâlik
Hadis: Şöyle demiştir: Ukl veya Ureyne kabîlelerinden bâzı kimseler (Medîne'ye) geldiler. (Tutuldukları) mîde ağrısından (veya istiskâ hastalığından) dolayı Medîne'de ikâmet etmek istemediler. Resûlu'llâh salla'llâhu aleyhi ve sellem (Beytü'l-mâl-i Müslimîne âid) sütlü develerin bulunduğu yere gidip develerin bevillerinden ve sütlerinden içmelerini emretti. (Oraya) gittiler. Sıhhat bulunca Nebiyy-i Ekrem salla'llâhu aleyhi ve sellem'in çobanını öldürüp ve develerini önlerine katıp götürdüler. Bu haber sabah vakti geldi. (Resûlu'llâh salla'llâhu aleyhi ve sellem) arkalarından (adam) koşturdu. Gün yükselince herifleri getirdiler. (Resûlu'llâh salla'llâhu aleyhi ve sellem kısâs olarak) ellerinin, ayaklarının kesilmesini emretti. (Bu cânîlerin) gözleri de oyulup Harre (denilen yere) atıldılar ki (ölünceye kadar) su istediler de kendilerine su verilmedi.
Kayıt No.: 172

Fasıl: KİTÂBÜ'L-VUDÛ'
Konu:
Başlık: KOYUN AĞILLARINDA NAMAZ KILDIRILDIĞINA DAİR RİVAYET
Ravi (r.a.): Enes b. Mâlik
Hadis: Nebiyy-i Muhterem salla'llâhu aleyhi ve sellem'in mescid binâ olunmadan evvel koyun ağıllarında namaz kıldırdığı rivâyet olunuyor.
Kayıt No.: 173

Fasıl: KİTÂBÜ'L-VUDÛ'
Konu: Yiyecek içine fare düşmesi
Başlık: İÇİNDE FÂRE ÖLEN YAĞIN HÜKMÜ
Ravi (r.a.): Ümmü'l-Mü'minîn Meymûne b. el-Hâris
Hadis: Şöyle demiştir: Resûlu'llâh salla'llâhu aleyhi ve sellem'den (donmuş) yağın içine düş(üp öl)müş fâre (nin hükmü) soruldu. "Fâre ile etrâfındakini (alıp hepsini) atınız, yağınızı da yiyiniz." buyurdu.
Kayıt No.: 174

Fasıl: KİTÂBÜ'L-VUDÛ'
Konu:
Başlık: ALLÂH YOLUNDA SAVAŞMANIN FAZÎLETİ HAKKINDA EBÛ HÜREYRE HADÎSİ
Ravi (r.a.): Ebû Hüreyre
Hadis: Şöyle demiştir: Nebiyy-i Mükerrem salla'llâhu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Müslümanın Allah yolunda alacağı her yara, Kıyâmet gününde yeni açıldığı andaki hey'eti üzerine kan fışkırıyor gibi görünür: rengi kan rengi, fakat kokusu misk kokusu.
Kayıt No.: 175

Fasıl: KİTÂBÜ'L-VUDÛ'
Konu: Durgun suya abdast bozmak
Başlık: DURGUN SUYA BEVLETMENİN NEHYİNE DÂİR EBÛ HÜREYRE HADÎSİ
Ravi (r.a.): Ebû Hüreyre
Hadis: Şöyle demiştir: Nebiyy-i Mükerrem salla'llâhu aleyhi ve sellem buyurdu ki; hiç biriniz, akmayan durgun suya bevl etmesin, ola ki (birisi) onda yıkanabilir.
Kayıt No.: 176

Fasıl: KİTÂBÜ'L-VUDÛ'
Konu: Müşriklerin Hz. Peygamber'e eziyetleri
Başlık: PEYGAMBER ALEYHİ'S-SELÂM'A KUREYŞ RÜESÂSININ EZÂSI VE RESÛLULLAH'IN BEDDUÂSI
Ravi (r.a.): Abdullâh b. Mes'ûd
Hadis: Nebiyy-i Ekrem salla'llâhu aleyhi ve sellem (bir kere) Beyt(-i Muazzam)in yanında namaz kılıyordu. Ebû Cehil ile bâzı arkadaşları da oturuyorlardı. Derken biri, diğerlerine: "Falancalarda (yeni boğazlanan) devenin döl eşini hanginiz (muhteviyâtiyle berâber) getirip secdeye vardığında Muhammed'in sırtına kor?" dedi. Oradakilerin en şakîsi seğirdip getirdi. Bekledi, tâ Nebiyy-i Muhterem salla'llâhu aleyhi ve sellem secdeye varınca iki omuzu arasına mübârek sırtının üzerine koydu. Ben ise hiçbir işe yaramıyarak (bel bel) bakıyordum. (Ah, ne olurdu o zaman) elimde kuvvet olaydı. -(İbn-i Mes'ûd radiya'llâhu anh) der ki, (herifler) gülmeğe ve (eğlenmek için bu işi) birbirine isnâd etmeğe başladılar. Resûlu'llâh salla'llâhu aleyhi ve sellem ise secdeden başını kaldırmıyordu. Nihâyet Fâtıma (radiya'llâhu anhâ) gelip onu sırtından attı. (Resûlu'llâh salla'llâhu aleyhi ve sellem) başını kaldırdı. (Namazı itmâm buyurduktan) sonra (da) üç kere: "İlâhî, Kureyşi sana havâle ederim." (diye duâ) buyurdu. (Resûlu'llâh salla'llâhu aleyhi ve sellem'in) aleyhlerinde böyle duâ buyurması onlara (pek) girân geldi. Zîrâ o makamda duânın müstecâb olduğuna kâil idiler. Ondan sonra (Resûlu'llâh salla'llâhu aleyhi ve sellem birer birer) isim sayarak: "İlâhî, Ebû Cehl'i sana havâle ederim, Utbe b. Rebîa'yı, Şeybe b. Rebîa'yı, Velîd b. Utbe'yi, Ümeyye b. Halef'i, Ukbe b. Ebî Muayt'ı sana havâle ederim." buyurdu. Yedinciyi de saydıysa da (ismini) râvî unutmuştur.- İbn-i Mes'ûd (radiya'llâhu anh) der ki nefsim, kabza-i kudretinde olan Allâh'a kasem ederim ki Resûlu'llâh salla'llâhu aleyhi ve sellem'in (bu) saydıklar(ının ekser)ını Kalîb'de yâni Bedir çukurunda serilmiş gördüm.
Kayıt No.: 177

Fasıl: KİTÂBÜ'L-VUDÛ'
Konu: Tükrüğün temiz olduğu
Başlık: PEYGAMBER ALEYHİ'S-SELÂM'A KUREYŞ RÜESÂSININ EZÂSI VE RESÛLULLAH'IN BEDDUÂSI
Ravi (r.a.): Enes b. Mâlik
Hadis: "Salla'llâhu aleyhi ve sellem (namazda iken) elbîsesinin içine tükürdü." dediği rivâyet olunuyor.
Kayıt No.: 178

Fasıl: KİTÂBÜ'L-VUDÛ'
Konu: Kanı temizlemek
Başlık: UHUD'DA PEYGAMBER (S.A. VE S.)İN YARALANMASI
Ravi (r.a.): Sehl b. Sa'd
Hadis: "Resûlu'llâh salla'llâhu aleyhi ve sellem'in yarası ne ile müdâvât edildi?" diye kendisine sorulan suâle cevâben şöyle dediği rivâyet olunuyor: Bunu benden ziyâde bilen kalmadı. Alî (b. Ebî Tâlib radiya'llâhu anh) kalkanı ile su getiriyor, Fâtıma (radiya'llâhu anhâ) da (Resûlu'llâh salla'llâhu aleyhi ve sellem'in) yüzündeki kanı yıkıyordu. (Sonra) bir hasır (parçası) alınıp yakıldı. Ve yarası onunla dolduruldu.
Kayıt No.: 179

Fasıl: KİTÂBÜ'L-VUDÛ'
Konu: Diş temizliği;Misvak kullanmak
Başlık: MİSVÂK KULLANMANIN FAZÎLETİNE DÂİR HADÎSLER
Ravi (r.a.): Ebû Mûsâ el-Eş'arî
Hadis: Şöyle demiştir: (Bir def'a) Nebiyy-i Ekrem salla'llâhu aleyhi ve sellem'in yanına vardım. Elindeki bir misvâk ile dişini temizlediğini ve ağzında misvâk olduğu halde öğürür gibi (ö', ö') dediğini gördüm.
Kayıt No.: 180

Sayfalar: [<<] ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ... [>>]

[Menü] [Sorgu] [Tüm Kayıtlar] [Çıkış]