Hadis-i Şerif Veritabanı: Sorgulama Sonuçları


Sorgulama sonucunda 2189 kayıt bulundu.
Sayfalar: [<<] ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ... [>>]
Fasıl: KİTÂBÜ'L-VUDÛ'
Konu: Hac menâsikı;Telbiye
Başlık: ABDULLÂH İBN-İ ÖMER'İN SÜNNET-İ SENİYYE'YE UYGUN HAREKETLERİ
Ravi (r.a.): Abdullâh b. Ömer
Hadis: Biri gelip ravi'ye: "Görüyorum, Erkân (-ı Beyt-i Muazzam) dan rükn (-i Hacer-i) Esved ile rükn-i Yemânî'den başkasına el sürmüyorsun. Görüyorum, tabaklanmış (deriden ma'mûl) na'leyn giyiyorsun. Görüyorum sarı boya kullanıyorsun. Bir de görüyorum, Mekke'de bulunduğun zaman halk, hilâl (-i Zi'l-Hicce) i görür görmez ihlâle (yâni yevm-i Arefeden evvelki gün) girmedikce ihlâle başlamıyorsun." demiş. O da cevâben demiş ki. "Erkân (-ı Beyt-i Muazzam) a gelince, ben Resûlu'llâh salla'llâhu aleyhi ve sellem'in Hacer-i Esved ile rükn-i Yemânîden başkasına messettiğini görmedim. Tabaklanmış (deriden ma'mûl) na'leyne gelince ben, Resûlu'llâh salla'llâhu aleyhi ve sellem'in üzeri kılsız (deriden ma'mûl) na'leyn giyip (ayağı) içinde (iken) abdest aldığını görüdüm. Onun için ben onları giymeyi severim. Sarı boyaya gelince Resûlu'llâh salla'llâhu aleyhi ve sellem'in sarı boya ile (elbîsesini veya Lihye-i Mübârekesini) boyadığını gördüm. Ben de onun için o boya ile boyamayı severim. İhlâle gelince Resûlû'llâh salla'llâhu aleyhi ve sellem'in hayvanı (hareket için) müheyyâ olmadıkça ihlâl buyurduğunu görmedim."
Kayıt No.: 131

Fasıl: KİTÂBÜ'L-VUDÛ'
Konu: Sağdan başlamak
Başlık: ÖNEMLİ İŞLERDE RESÛL-İ EKREM (S.A. VE S.)İN SAĞ UZUVLARINI TAKDÎM ETTİĞİNE DÂİR HAZRET-İ ÂİŞE HADÎSİ
Ravi (r.a.): Ümmü'l-mü'minîn Âişe
Hadis: Şöyle demiştir: Nebiyy-i Muhterem salla'llâhu aleyhi ve sellem ayakkabı giymekte; saçını, sakalını taramakta; abdest almakta; (hâsılı) kâffe-i husûsâtında sağdan başlamaktan hoşlanırdı.
Kayıt No.: 132

Fasıl: KİTÂBÜ'L-VUDÛ'
Konu: Hz. Peygamber'in mu'cizeleri
Başlık: RESÛLULLÂH (S.A. VE S.)İN MÜBÂREK PARMAKLARINDAN SU KAYNAMASI MU'CİZESİ
Ravi (r.a.): Enes b. Mâlik
Hadis: Şöyle demiştir: (bir kere) Nebiyy-i Ekrem salla'llâhu aleyhi ve sellem'i şöyle gördüm. İkindi namazı yaklaşmıştı. Halk abdest suyu aradılar da bulamadılar. Resûlu'llâh salla'llâhu aleyhi ve sellem'e (bir kab içinde bir mıkdâr) abdest suyu getirdiler. Mübârek elini kabın içine soktu. Ve halka oradan abdest alsınlar diye emretti. -Enes der ki: (İşte o zaman Resûlu'llâh salla'llâhu aleyhi ve sellem'in) parmakları altından (hâzırûndan) hiçbir kimse hâriç kalmamak üzere cümlesi abdest alıncaya kadar su kaynadığını gördüm.
Kayıt No.: 133

Fasıl: KİTÂBÜ'L-VUDÛ'
Konu: İhramdan çıkış için traş olmak
Başlık: ASHÂB'IN TEBERRÜKEN PEYGAMBER (S.A. VE S.)İN SAÇINI HIFZETMELERİ
Ravi (r.a.): Enes b. Mâlik
Hadis: Şöyle demiştir: Resûlu'llâh salla'llâhu aleyhi ve sellem (Haccetü'l-Vedâ'da) başını tıraş ettiği zaman saçından en evvel alan Ebû Talha oldu.
Kayıt No.: 134

Fasıl: KİTÂBÜ'L-VUDÛ'
Konu: Köpeğin ağzını soktuğu kap
Başlık: KELBİN AĞZINI SOKTUĞU KABIN YEDİ DEF'A YIKANMASINA DÂİR EBÛ HÜREYRE HADÎSİ
Ravi (r.a.): Ebû Hüreyre
Hadis: Şöyle demiştir: Resûlu'llâh salla'llâhu aleşhi ve sellem buyurdu ki, içinizden birinin kabından köpek (ağzını sokup bir şey) içerse o kabı yedi kere yıkasın.
Kayıt No.: 135

Fasıl: KİTÂBÜ'L-VUDÛ'
Konu:
Başlık: KELBİN AĞZINI SOKTUĞU KABIN YEDİ DEF'A YIKANMASINA DÂİR EBÛ HÜREYRE HADÎSİ
Ravi (r.a.): Abdullâh b. Ömer
Hadis: Şöyle demiştir: Resûlu'llâh salla'llâhu aleyhi ve sellem'in zamânında köpekler, mescidin içinde gider gelirdi de bundan dolayı (mescidi yıkamak için) hiç (su) serpmezlerdi.
Kayıt No.: 136

Fasıl: KİTÂBÜ'L-VUDÛ'
Konu: Hades;Namaza hazırlık
Başlık: NAMAZ VAKTİNDEN ÖNCE CÂMİYE GİTMENİN FAZÎLETİ HAKKINDA EBÛ HÜREYRE HADÎSİ
Ravi (r.a.): Ebû Hüreyre
Hadis: Şöyle demiştir: Resûlu'llâh salla'llâhu aleyhi ve sellem buyurdu ki; bir kul, mescidde namaza muntazır olduğu müddetçe hep namazdadır. Meğer ki kendisinden hades vâkı' ola.
Kayıt No.: 137

Fasıl: KİTÂBÜ'L-VUDÛ'
Konu: Cimada meni gelmemesi hali
Başlık: İNZÂL VÂKI' OLMADAN YALNIZ CİMÂNIN, GUSLÜ GEREKTİRMEDİĞİNE DÂİR ZEYD HADÎSİ, BU BÂBDA ULEMÂNIN İCMÂI
Ravi (r.a.): Zeyd b. Hâlid-i Cühenî
Hadis: Şöyle demiştir: Osmân b. Affân radiya'llâhu anh'e sordum, dedim ki: "(Bir kimse) mucâmeat eder de menîsi nâzil olmazsa ne (yapmalıdır) dersin?" Osmân (radiya'llâhu anh): "Namaz için abdest aldığı gibi abdest alır, bacakları arasını yıkar." cevâbını verdi. -Osmân (radiya'llâhu anh): "Bunu ben, Resûlu'llâh salla'llâhu aleyhi ve sellem'den işittim." dedi.- Râvî der ki: (Bu mes'eleyi) Alî, Zübeyr, Talha, Übeyy b. Kâ'b (radiya'llâhu anhüm) den de sordum. (Hepsi de) bana böyle söylediler.
Kayıt No.: 138

Fasıl: KİTÂBÜ'L-VUDÛ'
Konu: Cimada meni gelmemesi hali;Dâvete katılmak (icâbet);Hz. Peygamber'e itâat
Başlık: İNZÂL VÂKI' OLMADAN YALNIZ CİMÂNIN, GUSLÜ GEREKTİRMEDİĞİNE DÂİR ZEYD HADÎSİ, BU BÂBDA ULEMÂNIN İCMÂI
Ravi (r.a.): Ebû Saîd-i Hudrî
Hadis: Şöyle demiştir: Resûlu'llâh salla'llâhu aleyhi ve sellem Ensârdan bir zâtı istedi. (O zât) başı damlayan damlaya geldi. Resûlu'llâh salla'llâhu aleyhi ve sellem: "Gâlibâ seni aceleye getirdik." buyurdu. "Evet." dedi. Bunun üzerine Resûlu'llâh salla'llâhu aleyhi ve sellem buyurdu ki şâyed işin aceleye gelir, yâhud (menî) kahtına uğrarsan sana (yalnız namaz) abdest(i) lâzım olur.
Kayıt No.: 139

Fasıl: KİTÂBÜ'L-VUDÛ'
Konu: Abdest alış şekli
Başlık: RESÛL-İ EKREM (S.A. VE S.)İN MESTLERİ ÜZERİNE MESHETTİĞİNE DÂİR MUGÎRE HADÎSİ
Ravi (r.a.): Muğîre b. Şu'be
Hadis: Rivâyet olunuyor ki, müşârün-ileyh de Resûlu'llâh salla'llâhu aleyhi ve sellem ile birlikte bir seferde bulunmuş. Resûlu'llâh salla'llâhu aleyhi ve sellem bir hâceti (kazâ) için gitmiş. Abdest aldığı zaman suyunu Muğîre dökmeğe başlamış. (İşte bu abdestde) yüz ve ellerini yıkamışlar ve başları ile mestleri üzerine mesh buyurmuşlardır.
Kayıt No.: 140

Sayfalar: [<<] ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ... [>>]

[Menü] [Sorgu] [Tüm Kayıtlar] [Çıkış]